Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., IČO: 405 22 962, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří (dále jen „společnost Hollandia“ nebo „správce“) si velmi považuje svých zákazníků, příznivců a přátel a jejich osobní údaje náležitě chrání a dodržuje všechny právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Společnost Hollandia tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů subjektů údajů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Níže uvedený text obsahuje informace o tom, čí osobní údaje, v jakém rozsahu, na základě jakých právních důvodů a pro jaké účely společnost Hollandia zpracovává.

1. Newslettery

Společnost Hollandia komunikuje se svými zákazníky, příznivci a přáteli zdravého životního stylu mimo jiné formou rozesílky newsletterů zasílaných na emailové adresy, které tito zákazníci, příznivci a přátelé za tím účelem společnosti Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. předají, a to například u odkazu Získejte aktuální informace e-mailem umístěného na internetových stránkách https://hollandia.cz (dále jen „přihlášení k odběru”).

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Právní důvod pro zasílání newsletterů je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Subjekt údajů poskytuje společnosti Hollandia osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Jestliže subjekt údajů neposkytne společnosti Hollandia souhlas se zasíláním newsletterů, nebude mu na základě tohoto důvodu společnost Hollandia zasílat newslettery.

K přímému kontaktování subjektů údajů může tímto způsobem docházet pouze zasíláním emailových zpráv.

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

O subjektu údajů jsou zpracovávány pouze osobní údaje získané v souvislosti se souhlasem se zasíláním newsletterů.

V případě přihlášení k zasílání newsletterů jsou o subjektu údajů zpracovávány osobní údaje v rozsahu:  emailová adresa.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů probíhá automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Nad rámec výše uvedeného může společnost Hollandia zasílat subjektům údajů informační a servisní newslettery, a to i bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to na základě oprávněného zájmu společnosti Hollandia.

2. Účast při soutěžích

Dále společnost Hollandia pořádá pro své zákazníky, příznivce a přátele různé soutěže, jejichž pravidla a podmínky jsou umístěny na internetových stránkách https://hollandia.cz, dále na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram), prostřednictvím rozesílky newsletterů či jiným způsobem.

Soutěže pořádá společnost Hollandia, případně obchodní partner této společnosti. Výhry v rámci takové soutěže jsou doručovány buďto přímo společností Hollandia nebo obchodním partnerem této společnosti. V případě zapojení obchodního partnera do soutěže nebo rozesílky cen, obdrží o tom subjekt údajů vhodným způsobem informaci. Ve výjimečných případech mohou být předány osobní údaje subjektů údajů příslušným spolupracujícím partnerům.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

V případě, že se subjekt údajů rozhodne účastnit dané soutěže společnosti Hollandia, je právním důvodem plnění smlouvy resp. poskytnutí služby spočívající v akceptaci podmínek soutěže. Účelem zpracování osobních údajů je potom samotná účast soutěžícího v soutěži, tj. poskytnutí a organizace služby v rámci realizace soutěže pro subjekty údajů a s tím související vyhodnocení splnění podmínek soutěže ze strany soutěžícího, určení výherce soutěže, zaslání výhry výherci a další skutečnosti související s účastí v soutěži.

Subjekt údajů poskytuje společnosti Hollandia osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud se ovšem chce účastnit soutěží společnosti Hollandia, je poskytnutí osobních údajů nezbytné. Při neposkytnutí těchto osobních údajů je účast v soutěži vyloučena.

Dále jsou důvodem zpracování osobních údajů oprávněné zájmy pořadatele, a to v případě zveřejnění křestního jména a obce výherce pro doručení výhry výherci. Oprávněným zájmem je zájem na ochraně majetku, prezentaci vlastních služeb a prokázání objektivnosti a skutečnosti, že Soutěž byla realizována.

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Pokud není podmínkami či pravidly dané soutěže určeno jinak, jsou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v tomto rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo.

Rovněž v tomto případě jsou osobní údaje ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě nebo manuálně v písemné podobě.

3. Cookies

V rámci webových stránek jsou používány rovněž tzv. cookies. Jako cookies jsou označovány malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na počítač daného subjektu údajů. Prostřednictvím cookies nedochází k propojení s dalšími údaji (včetně osobních údajů), ledaže by s takovým postupem subjekt údajů výslovně projevil souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek společnosti Hollandia.

Doba uložení cookies v počítači subjektu údajů je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Na webových stránkách společnosti Hollandia jsou používány tyto cookies:

WordPress cookies – tyto cookies zlepšují uživatelský dojem a usnadňují prohlížení internetových stránek.

Google Analytics cookies – tyto cookies slouží pro zkvalitnění fungování prohlížení internetových stránek.

Facebook – tyto cookies jsou užívány pro reklamní účely.

Google – tyto cookies jsou užívány pro reklamní účely.

Ukládání cookies je možné zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí ukládání cookies vliv na snížení funkčnosti a uživatelské přívětivosti webu.

4. Prohlášení o bezpečnosti

Společnost Hollandia přijala všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje chránila před jejich zneužitím, ztrátou, zničením či poškozením.

Internetové stránky správce jsou zabezpečeny pomocí SSL certifikátu. Ten šifruje síťový přenos dat mezi uživatelem webu a serverem a chrání uživatele.

Databáze emailových adres a dalších osobních údajů získaných na základě přihlášení k odběru či účasti v soutěžích je dostatečně technicky a organizačně zabezpečena, aby k ní neměly přístup neoprávněné osoby.

5. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí za účelem zasílání reklamních a dárkových předmětů a zasílání newsletterů a obchodních nabídek tito zpracovatelé:

  • Socialsharks s.r.o., IČO: 014 17 070, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7
  • Clipsan s.r.o. , IČO: 280 45 998, se sídlem Dominikánská 287/6, 301 00 Plzeň
  • Zisler s.r.o., IČO: 063 66 244, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 10 00 Praha 1

Společnost Hollandia odpovídá za bezpečné zpracování osobních údajů prováděné zpracovateli, které využívá. Společnost Hollandia nevylučuje, že v rámci zasílání newsletterů na základě přihlášení k odběru nebo v souvislosti s účastí v soutěžích budou některé osobní údaje subjektů údajů předávány dalším zpracovatelům. Aktuální seznam zpracovatelů získá subjekt údajů postupem dle čl. 8 těchto zásad.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvají vzájemná páva a povinnosti subjektů údajů a společnosti Hollandia, a dále do uplynutí doby, která je potřebná pro ochranu a zachování práv a vyrovnání vzájemných závazků (zejména s ohledem na zasílání vybraného spotřebního zboží subjektům údajů například v případě výhry v soutěži).

Osobní údaje pro účely vztahující se k soutěži jsou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dále po dobu trvání nároků vyplývajících a souvisejících s výsledky losování a výhrou tj. maximálně po dobu 4 let.

Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 8 těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Jakmile dojde ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

7. Odvolání souhlasu

Subjekt údajů bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Hollandia pro marketingové účely trvá do doby odvolání souhlasu.

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může subjekt údajů kdykoliv snadno odvolat zasláním emailu na adresu: club@hollandia.cz s informací, že subjekt údajů nemá zájem, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány pro marketingové účely a že odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odhlášení z odebírání newsletterů představuje odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro účely odhlášení se zasíláním newsletterů postačí, když subjekt údajů klikne na odkaz pro odhlášení, který najde v každém obdrženém newsletteru.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

8. Práva subjektů údajů

Právo na potvrzení. Subjekt údajů má právo získat od společnosti Hollandia potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím zejména rovněž požadovat sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má subjekt údajů právo požadovat po společnosti Hollandia kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

Právo na opravu a doplnění. Subjekt údajů má právo, aby společnost Hollandia bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění společnosti Hollandia. Subjekt údajů má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již společnost Hollandia zpracovávané osobní údaje týkající se subjektu údajů pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má subjekt údajů právo po společnosti Hollandia požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Společnost Hollandia má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se subjektu údajů musí být ze strany společnosti Hollandia zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti společnosti Hollandia.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se subjekt údajů dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané společnosti Hollandia jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může subjekt údajů do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu společnosti Hollandia, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby společnost Hollandia v uvedeném rozsahu omezila zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které poskytl společnosti Hollandia, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má subjekt údajů právo, aby společnost Hollandia předala tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Společnost Hollandia tímto subjekt údajů výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu společnosti Hollandia nebo ve veřejném zájmu. Dále má subjekt údajů právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke společnosti Hollandia. V námitce musí subjekt údajů vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (jedná-li se o subjekt údajů z České republiky), popřípadě u Úradu na ochranu osobních údajov, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (jedná-li se o subjekt údajů ze Slovenské republiky), pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

9. Uplatňování práv

Veškerá práva subjektů údajů uvedená v těchto zásadách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se jich týkají, mohou subjekty údajů uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: club@hollandia.cz.

V Praze dne 5. 1. 2024