Zásady spracovania osobných údajov

1. Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., IČ: 405 22 962, so sídlom Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, prevádzkuje pre komunikáciu so svojimi zákazníkmi, priaznivcami a priateľmi zdravého životného štýlu vernostný program Hollandia Club (ďalej len „Hollandia Club“).

Okrem Hollandia Clubu môže spoločnosť Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. komunikovať so svojimi zákazníkmi, fanúšikmi a priateľmi zdravého životného štýlu tiež pomocou newsletterov zasielaných na emailové adresy, ktoré títo zákazníci, fanúšikovia a priatelia za tým účelom spoločnosti Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. odovzdajú pod odkazom: Získajte aktuálne informácie e-mailom na internetových stránkach https://hollandia.cz (ďalej len „prihlásenie k odberu”). Prihlásením k odberu nedochádza k vzniku členstva v Hollandia Clube.

Spoločnosť HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., IČO: 405 22 962, so sídlom Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, ako zakladateľ a prevádzkovateľ Hollandia Clubu, má v rámci spracovania osobných údajov postavenie správcu osobných údajov (ďalej len „správca”).

Za účelom informovania svojich zákazníkov, priaznivcov a priateľov (ďalej spoločne len „člen”) o spracovaní nimi poskytnutých osobných údajov vydáva správca tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „zásady”).

V týchto zásadách sú každému členovi poskytované všetky potrebné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súvislosti s jeho členstvom v Hollandia Clube, aby každý člen vedel, aké osobné údaje a za akým účelom sú o ňom spracovávané. Tieto zásady sú vydávané v nadväznosti na Pravidlá Hollandia Clubu (ďalej len „Pravidlá Hollandia Clubu”), s ktorými člen udeľuje súhlas v rámci registrácie do Hollandia Clubu.

Aby mohli byť členovia súčasťou Hollandia Clubu a čerpať výhody s tým spojené, prípadne im mohli byť zasielané newslettre na základe prihlásenia sa k odberu, musí dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Správca týmto vyhlasuje, že spracovanie osobných údajov členov prebieha v súlade s právnymi predpismi Českej republiky a s európskymi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

2. Právny dôvod spracovania osobných údajov

Právny dôvod spracovania osobných údajov je založený na existencii členstva v Hollandia Clube a s tým súvisiace poskytovanie služieb. Ďalším právnym dôvodom spracovania osobných údajov je súhlas člena so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (viď čl. 7 týchto zásad).

Člen poskytuje správcovi osobné údaje pre spracovanie celkom dobrovoľne. Pokiaľ však člen neposkytne správcovi osobné údaje, nemôže vzniknúť ani jeho členstvo v Hollandia Clube. Naproti tomu neposkytnutie súhlasu správcovi so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (viď čl. 7 týchto zásad) nemá na vznik členstva v Hollandia Clube vplyv. Ak člen neposkytne správcovi v rámci prihlásenia k odberu emailovou adresu, nebude mu na základe tohto dôvodu správca zasielať newslettre.

3. Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov

O každom členovi sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré správcovi poskytol člen pri registrácii do Hollandia Clubu alebo v rámci jeho ďalšieho členstva v Hollandia Clube v budúcnosti poskytne, prípadne osobné údaje získané na základe prihlásenia k odberu.

V prípade prihlásenia sa k odberu sú o členovi spracovávané osobné údaje len v rozsahu: emailová adresa.

Plný rozsah spracovávaných osobných údajov získa člen dopytom uskutočneným spôsobom podľa čl. 10 týchto zásad.

Osobné údaje sú vo väčšine prípadov spracovávané automatizovane v elektronickej podobe, pretože registrácia do Hollandia Clubu prebieha v elektronickej podobe a väčšina ďalších činností spojených s Hollandia Clubom prebieha elektronicky. Ďalej môžu byť osobné údaje spracovávané manuálne v písomnej podobe.

Správca spracováva osobné údaje v najmenšom možnom rozsahu tak, aby mohol členom zaisťovať všetky služby spojené s členstvom v Hollandia Clube.

O členoch sú v súvislosti s Hollandia Clubom spracovávané tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia (pokiaľ je údaj poskytnutý dobrovoľne)
 • titul (pokiaľ je údaj poskytnutý dobrovoľne)
 • adresa bydlisko a štát
 • telefónne číslo
 • pohlavie (pokiaľ je údaj poskytnutý dobrovoľne)
 • emailová adresa

O členoch sú v prípade prihlásenia k odberu spracovávané tieto osobné údaje:

 • emailová adresa

V prípade, že sa člen bude zúčastňovať súťaží a ďalších akcií v rámci Hollandia Clubu na Facebooku alebo Instagrame, môže správca získať prostredníctvom profilu člena na týchto sociálnych sieťach prehľad o nasledujúcich údajoch:

 • aktivita na facebookovom profile spoločnosti Hollandia CZ&SK, a to konkrétne likované príspevky, komentáre a sledovanie profilu Hollandia
 • aktivita na instagramovom profile spoločnosti Hollandia CZ&SK, a to konkrétne sledovanie profilu Hollandia a nahranie príspevkov s hashtagom #hollandia

4. Cookies

V rámci webových stránok sú používané taktiež tzv. cookies. Ako cookies sú označované malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na počítač člena. Prostredníctvom cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi (vrátane osobných údajov), ledaže by s takým postupom udelil člen výslovne súhlas.

Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu webových stránok správcu a ani pre vznik členstva v Hollandia Clube.

Doba uloženia cookies v počítači člena je daná ich povahou. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo „session cookies“). Tieto cookies existujú, len dokiaľ je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači i po jeho ukončení až do stanoveného dáta, poprípade do ich manuálneho vymazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Cookies neovplyvní technické používanie počítača a neobsahujú žiadne víry alebo iné hrozby.

Na webových stránkach správcu sú používané tieto cookies:

WordPress cookies – tieto cookies riešia prihlásenie užívateľov a sú nevyhnutné pre prevádzku členskej sekcie Hollandia Clubu, zlepšujú užívateľský dojem a uľahčujú prehliadanie internetových stránok

Google Analytics cookies – tieto cookies slúžia pre vyhodnotenie aktivity členov Hollandia Clubu na webe a pre skvalitnenie fungovania prehliadania Hollandia Clubu

Facebook – tieto cookies sú užívané pre reklamné účely

Google – tieto cookies sú užívané pre reklamné účely

Ukladanie cookies je možné zakázať v nastavení webového prehliadača. Pokiaľ tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie ukladania cookies vplyv na zníženie funkčnosti a užívateľskej prívetivosti webu.

5. Vyhlásenie o bezpečnosti

Správca vyhlasuje, že so všetkými osobnými údajmi, ktoré od členov získa, nakladá ako s prísne dôvernými, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Správca prijal všetky nevyhnutné bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby osobné údaje členov chránil pred ich zneužitím, stratou či zničením.

Internetové stránky správcu sú zabezpečené pomocou SSL certifikátu. Ten šifruje sieťový prenos dát medzi užívateľom webu a serverom a chráni užívateľa.

Prihlásenie do Hollandia Clubu je možné len po zadaní kombinácie registrovanej emailovej adresy a osobného hesla. Pre zaistenie plnej bezpečnosti prihlásenia do Hollandia Clubu je nevyhnutné, aby sami členovia neoznamovali svoje osobné prístupové údaje tretím osobám. Ďalej by nemali tieto údaje zadávať vtedy, ak používajú počítač a internetový prehliadač spoločne s inými užívateľmi a ak je tento internetový prehliadač vybavený správou hesiel alebo obdobným softwarom umožňujúcim vyvolať dané heslo.

Emailové adresy získané v rámci prihlásenia na odber sa neprepisujú ani neukladajú do Hollandia Clubu. Databáza emailových adries získaných na základe prihlásenia na odber je dostatočne technicky a organizačne zabezpečená, aby k nej nemali prístup neoprávnené osoby.

6. Zoznam spracovateľov osobných údajov

Na spracovanie osobných údajov sa popri správcovi podieľajú za účelom správy účtu v Hollandia Clube, zasielaní reklamných a darčekových predmetov a zasielaní newsletterov a obchodných ponúk títo spracovatelia:

Konektor Social, s.r.o.
Apolo77 s.r.o.
Zisler s.r.o.
Clipsan s.r.o.

Správca zodpovedá za bezpečné spracovanie osobných údajov vykonávané spracovateľmi, ktorých v rámci prevádzkovania Hollandia Clubu využíva.

Správca nevylučuje, že v rámci zaisťovania fungovania Hollandia Clubu budú v budúcnu niektoré osobné údaje členov odovzdávané ďalším spracovateľom. Aktuálny zoznam spracovateľov člen získa postupom podľa čl. 10 týchto zásad.

7. Účel spracovania osobných údajov

Existencia členstva v Hollandia Clube
Správca spracováva osobné údaje členov za účelom riadneho fungovania členstva v Hollandia Clube, aby člen mohol čerpať všetky jeho výhody. Ide o spracovanie osobných údajov spojených so správou účtu v Hollandia Clube a zasielaní informácií týkajúcich sa Hollandia Clubu. Spracovanie osobných údajov je teda založené na existencii samotného členstva v Hollandia Clube.

Marketingové účely

Na základe súhlasu člena so spracovaním osobných údajov dochádza ku spracovaniu osobných údajov pre účely zasielania newsletterov a obchodných ponúk spojených s Hollandia Clubom a so spoločnosťou HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., resp. s jej produktmi (ďalej spoločne len „marketingové účely”). V rámci spracovania osobných údajov pre marketingové účely dochádza k priamemu kontaktovaniu členov. Ako súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v rámci Hollandia Clubu, tak súhlas udelený v rámci prihlásenia sa k odberu sú súhlasmi udelenými pre marketingové účely.

 • v rámci Hollandia Clubu

Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sú spracovávané len tieto osobné údaje: emailová adresa.

K priamemu kontaktovaniu členov môže okrem zasielania emailových správ dochádzať taktiež prostredníctvom Facebooku a Instagramu.

Cez Facebook môže dochádzať v rámci marketingových účelov k priamemu kontaktovaniu členov pomocou funkcie custom audience, kedy je využívaná emailová adresa člena za účelom jeho spárovania s účtom člena na Facebooku (facebookovým profilom). Správca môže nasledovne prostredníctvom svojich facebookových stránok či profilu zasielať napr. newslettery a obchodné ponuky spojené s Hollandia Clubom priamo členovi na jeho facebookový profil.

Obdobným spôsobom cez funkciu custom audience môže taktiež dochádzať v rámci marketingových účelov prostredníctvom instagramových stránok či profilu správcu k zasielaniu napr. newsletterov a obchodných ponúk spojených s Hollandia Clubom priamo členovi na jeho instagramový profil.

Spracovanie osobných údajov so zapojením Facebooku a Instagramu neprebieha automaticky, správca používa len emailové adresy tých členov, ktorí udelili správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely.

 • v rámci prihlásenia k odberu
  Na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci prihlásenia k odberu sú spracovávané len tieto osobné údaje: emailová adresa.

K priamemu osloveniu členov môže dochádzať len zasielaním emailových správ.

8. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje členov sú spracovávané po dobu, po ktorú trvajú vzájomné páva a povinnosti členov a Hollandia Clubu, t.j. po dobu členstva v Hollandia Clube, a ďalej na dobu 4 rokov po ukončení členstva v Hollandia Clube, a to za účelom ochrany a zachovania práv a vyrovnania vzájomných záväzkov (najmä s ohľadom na zasielanie vybraného spotrebného tovaru členom). Pred uplynutím tejto doby dochádza k zastaveniu alebo prerušeniu spracovania osobných údajov v najvyššom možnom rozsahu, hneď ako člen odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo uplatní niektoré zo svojich práv uvedených v čl. 10. týchto zásad, pokiaľ bude mať toto uplatnenie za následok obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie spracovania osobných údajov.

Keďže zasielanie newslettrov na základe prihlásenia k odberu nie je spojené s členstvom v Hollandia Clube, sú osobné údaje členov spracovávané za týmto účelom do momentu odvolania súhlasu.

Hneď ako dôjde ku skutočnosti, ktorá bude mať za následok obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie spracovania osobných údajov, bude správca spracovávať osobné údaje člena len v nevyhnutnom rozsahu, po nevyhnutne dlhú dobu a len za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov správcu. Hneď ako pominie i tento účel spracovania osobných údajov, vykoná správca ich likvidáciu.

9. Odvolanie súhlasu

Člen berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov udelený správcovi pre marketingové účely trvá po dobu členstva člena v Hollandia Clube. V prípade spracovania osobných údajov pre marketingové účely na základe prihlásenia k odberu sú osobné údaje spracovávané do času odvolania súhlasu.

Svoj súhlas udelený pre marketingové účely môže člen jednoducho odvolať zaslaním emailu na adresu: club@hollandia.cz s informáciou, že člen nemá záujem, aby jeho osobné údaje boli spracovávané pre marketingové účely a že odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

10. Práva členov

Právo na potvrdenie. Člen má právo získať od správcu potvrdenie, či dochádza ku spracovaniu jeho osobných údajov, a pokiaľ áno, má právo na prístup k týmto informáciám a v súvislosti s tým najmä taktiež požadovať oznámenie príjemcov, ktorým tieto osobné údaje boli alebo budú sprístupnené.

 • Príklad: Bývalý člen bude chcieť po dlhšej nečinnosti v rámci Hollandia Clubu vedieť, či správca stále spracováva jeho osobné údaje, tak sa obráti na správcu, či stále jeho osobné údaje spracováva alebo nie. Správca musí členovi oznámiť, či jeho osobné údaje stále spracováva, a pokiaľ áno, prečo a akým príjemcom sú osobné údaje sprístupnené.

Právo na kópiu. V prípade, že nedôjde k dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, má člen právo požadovať po správcovi kópiu spracovávaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

 • Príklad: Člen bude chcieť po správcovi zaslanie všetkých osobných údajov, ktoré o ňom spracováva, obráti sa teda na správcu a požiada ho o ich zaslanie. Správca je povinný takej žiadosti vyhovieť, pokiaľ osobné údaje stále spracováva.

Právo na opravu a doplnenie. Člen má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to na základe vlastného oznámenia alebo iného hodnoverného zistenia správcu. Člen má popri práve na opravu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, taktiež právo na ich doplneniu, pokiaľ sú už poskytnuté a spracovávané osobné údaje neúplné.

 • Príklad: Člen zistí, že pri registrácii zadal chybne svoje meno, obráti sa teda na správcu, aby vykonal opravu zaregistrovaného mena.

Právo na výmaz. V okamžiku, kedy už správca spracovávané osobné údaje týkajúce sa člena pre zhora uvedené účely nepotrebuje a nie je žiadny ďalší oprávnený dôvod pre ich spracovanie správcom, tieto osobné údaje sú spracovávané protiprávne, bol súhlas s ich spracovaním odvolaný alebo po vznesenej námietke nie sú dôvody pre ich ďalšie spracovanie, má člen právo po správcovi požadovať, aby také osobné údaje boli vymazané, resp. dostatočne zabezpečené pred ich spracovaním, poprípade zneprístupnené. Správca má právo túto požiadavku odmietnuť, ak trvá stále dôvod pre ich spracovanie. Výmaz nebude vykonaný, pokiaľ osobné údaje týkajúce sa člena musia byť zo strany správcu spracovávané za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby nárokov, či plnenia právnej povinnosti správcu.

 • Príklad: Člen odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely a zašle správcovi emailom žiadosť o výmaz osobných údajov, správca je povinný vymazať osobné údaje zo zoznamov a databáz vytvorených za účelom spracovania osobných údajov na základe súhlasu.

Právo na obmedzené spracovanie. V prípade, že by sa člen dozvedel, že jeho osobné údaje spracovávané správcom sú nepresné, poprípade ich spracovanie protiprávne, či nepotrebné, poprípade ak bola podaná námietka, môže člen do doby, kým nepríde k riadne odôvodnenému postupu správcu alebo rozhodnutiu o námietke, požadovať, aby správca v uvedenom rozsahu obmedzil spracovanie týchto osobných údajov, avšak len v najmenšom prípustnom rozsahu.

 • Príklad: Člen si nebude istý, či správcovi udelil súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, obráti sa teda na správcu, aby vysvetlil, z akého dôvodu sú jeho osobné údaje spracovávané pre marketingové účely. Správca do doby vysvetlenia nemôže osobné údaje člena pre marketingové účely spracovávať.

Právo na prenositeľnosť. Člen má právo získať osobné údaje, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi. Taktiež tak má člen právo, aby správca odovzdal tieto osobné údaje priamo druhému správcovi, ak je to technicky vykonateľné.

 • Príklad: Člen bude chcieť využiť osobné údaje poskytnuté správcovi pre iného správcu. Aby člen nemusel znovu zadávať osobné údaje novému správcovi, požiada súčasného správcu o poskytnutie osobných údajov novému správcovi.

Právo podať námietku. Správca týmto člena výslovne poučuje o možnosti podať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, námietku, avšak len v prípade, že ide o také spracovanie osobných údajov prebiehajúce z titulu oprávneného záujmu správcu alebo vo verejnom záujme. Ďalej má člen právo podať námietku, pokiaľ sú jeho osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu, a to pre tento marketing. Táto námietka sa podáva priamo ku správcovi. V námietke musí člen vylíčiť, aký negatívny dopad má na neho dané spracovanie osobných údajov.

 • Príklad: Ak nebude technicky možné vykonať výmaz osobných údajov člena z databáze obsahujúce osobné údaje pre marketingové účely, môže člen uplatniť voči správcovi námietku proti spracovaniu osobných údajov a správca nesmie osobné údaje člena pre účely priameho marketingu už spracovávať.

Právo podať sťažnosť. Člen má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (ak ide o člena z Českej republiky), poprípade u Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (ak ide o člena zo Slovenskej republiky), pokiaľ sa domnieva, že došlo pri spracovaní osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, k porušeniu právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

11. Uplatňovanie práv

Všetky práva člena uvedené v týchto zásadách a ďalej vyplývajúce zo spracovania osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, môže člen uplatňovať prostredníctvom emailu na adrese: club@hollandia.cz.

V Prahe dňa 24. 5. 2018